آهنگ حسین نژاد

آهنگ حسین نژاد هستم
کارشناس روانشناسی و کوچ حرفه ای، دارای مدرک کوچینگ از موسسه فراکوچ

100 ساعت سابقه برگزاری جلسه کوچینگ دارم.
کجای سفر زندگی خود هستید؟
چقدر در زندگی شخصی کار و روابط و… خود را موفق می دانید؟

هر جای مسیر زندگی که باشید می توانم کمک کنم با شناختن بهتر از توانایی ها باورها و ارزش ها
با خود بهتر تان ملاقات کنید و به اهداف ارزشمندتون برسید.

زمان برگزاری جلسات:

شنبه دوشنبه و چهارشنبه
8:30-9:30 صبح