نسرین شاعرزاده

نسرین شاعرزاده هستم از وقتی که خودم را شناختم دو ارزش مهم مسیر زندگیم را شکل داد یکی عشقی که نسبت به آموختن و یادگیری داشتم و دوم شوق خدمت به هم نوع و این دو باعث شد که دوره های مختلفی را بگذرانم که بتوانم در مسیر خدمت از آنها استفاده کنم (دوره ها شامل :کاردانی مشاوره و راهنمای تربیتی ،تئوری انتخاب،ارتباط بدون خشونتnvc،توانمندسازی خانواده،تحلیل رفتار متقابل،درمان اختلالات یادگیری کودکان ) با بیش از ۲۰۰ ساعت سابقه

نسرین شاعرزاده با بیش از ۲۰۰ ساعت سابقه در جلسات کوچینگ با مهر فراوان در خدمت عزیزانی هست که قصد رشد و تغییر یا مواجهه موثر با چالش های زندگیشان را دارند.

زمان برگزاری جلسات:

یکشنبه و پنج شنبه 10:30-9

یکشنبه و پنجشنبه 17:30-16